20/05/2016

Тръжна документация


Тръжна документация за провеждане на процедура "Избор с публична покана" с предмет: "Доставка, инсталация и пускане в действие на синхронизиран мултикомпонентен коплект (СМИК) - 4 бр."

Определен е 7-дневен срок за събиране на оферти, а именно до 17:00 ч. на 27.05.2016.
Към документацията ›››