Skip to content

По-ниски максимални нива на цените за международните разговори в Европейския съюз

    Уважаеми клиенти,

    Считано от 15.05.2019 г. влиза в сила ново изменение на Регламент (ЕС) 2015/2120, касаещо изходящи международни повиквания от България към държави от Европейския съюз/Европейското икономическо пространство (ЕС/ЕИП).

    “Кулбокс” АД е предприело действия за намаление, където е необходимо, в таксуването на изходящи международни повиквания към държави от ЕС/ЕИЗ след 15.05.2019 г., като въвежда ценови нива не по-високи от 0,444 лева (с ДДС) към посочените дестинации, валидни за всички клиенти на тарифни планове за физически лица.


    Информация, публикувана от КРС, относно максималните нива на цените за международните разговори и SMS в Европейския съюз