Skip to content

Изпълнение на договор за безвъзмездна финансова помощ

    Кулбокс АД e в процес на изпълнение на договор за безвъзмездна финансова помощ с Министерството на икономиката по Процедура BG16RFOP002-2.001 „Подобряване на производствения капацитет в МСП” Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност” 2014-2020.

    Целта на проекта е повишаване конкурентоспособността на “Кулбокс” АД чрез внедряване на нова технология за разширяване на капацитета, оптимизация на процесите и подобряване на услугите. Общата стойност на проекта е 1,678,000 лв., от които 848,933.76 лв. европейско и 149.811.84 лв. национално съфинансиране, а предназначението на финансовата помощ е закупуване на оборудване.

    Благодарение на финансовата помощ компанията ще стартира изцяло иновативна за пазара услуга – свръх-високоскоростен интернет, с която крайните потребители ще могат да разполагат със скорости на сваляне до 1 Gbps (1000 Mbps). Очаквани резултати са: повишаване на конкурентоспособността чрез предлагане на иновативна услуга на достъпна цена; навременно адаптиране на компанията към динамично променящите се клиентски изисквания и тенденции в световен мащаб; удовлетворяване на нарастващото търсене на услуги с подобни параметри, повишаване удовлетвореността на клиентите.