Skip to content

Изменения и допълнения в индивидуалните договори и приложимите към тях Общи условия

  Уважаеми Потребители,

  Във връзка с Позиция на КРС, приета с Решение 170 от 18.04.2019 г., относно прилагане на Регламент (ЕС) 2015/2120, са предприети действия за изменения и допълнения на всички индивидуални договори, сключени с настоящи потребители на Кулбокс АД преди 14.11.2019 г., с предмет услуга достъп до интернет, както и на съответно приложимите Общите условия към същите договори /ОУ/, утвърдени с Решение на Съвет на директорите от 07.11.2019 г. Промените целят привеждане на индивидуалните договори в съответствие с разпоредбите на чл. 3 и чл. 4 от цитирания Регламент и се прилагат, за да допринесат за още по-голяма яснота и прозрачност при предоставяне на услугата достъп до интернет /УДИ/ на крайни потребители – физически и юридически лица.

  Измененията и допълненията на индивидуалния договор с предмет УДИ – самостоятелно или в пакет с друга услуга, са следните:

  I. Добавяне на следните нови разпоредби в индивидуалния договор:
  “2. В случай, че КУЛБОКС предоставя услуга за достъп до интернет (УДИ) – предмет на настоящия договор, при “значително и непрекъснато отклонение”* или при “редовно повтарящо се отклонение”*, от уговорените параметри и качество на УДИ, в това число и от уговорените в настоящия договор минимална*, и/или обичайно налична*, и/или максимална* скорости, ще е налице неизпълнение, въз основа на което потребителят има право алтернативно:
  (i) Да развали настоящия договор с уведомление, отправено до/и получено от КУЛБОКС без задължение за неустойки; или
  (ii) Да подаде жалба и/или заявление за парична компенсация, съобразно процедурите, предвидени в раздел 13 “Разглеждане на жалби и други заявления” от съответно приложимите Общи условия към настоящия договор, публикувани на официалната страница на КУЛБОКС – www.cooolbox.bg, в подстраница “Общи условия”.
  2.1. В случай на “значително и непрекъснато отклонение” или при “редовно повтарящо се отклонение” от уговорените качество в това число и скорости при предоставяне на УДИ и отправена жалба или заявление до КУЛБОКС с искане от страна на потребителя за парична компенсация, размерът на последната ще бъде равен на частта от дължимата се месечна абонаментна цена за отчетния период, която част е пропорционална на дните от отчетния период, през които е било налице неизпълнение от страна на КУЛБОКС. В случай на “значително и непрекъснато отклонение” или при “редовно повтарящо се отклонение”, от уговорената минимална скорост на УДИ, паричната компенсация ще бъде в двоен размер.
  2.2. При удовлетворяване на искането за парична компенсация, КУЛБОКС автоматично прихваща задължението си към потребителя от следващата се дължима от последния месечната абонаментна цена.
  2.3. Отклонението от качеството на УДИ ще се установява съобразно механизъм, одобрен от Комисия за регулиране на съобщенията /КРС/. До въвеждане на такъв механизъм от КРС отклонението се установява с технически средства и тест, извършен от страна на КУЛБОКС.
  * Дефинициите на използваните понятия са посочени в Раздел 21 – “Определения”- към съответно приложимите ОУ.”

  II. Изменение и допълнение на конкретни стойности на рекламирана, максимална, обичайно налична и минимална скорост на предоставяната УДИ за съответния абонаментен план.

  В таблицата по-долу, можете да откриете стойностите на рекламираната, максималната, обичайно наличната и минимална скорост, спрямо Вашия индивидуален абонаментен план.

  Към пълната таблица (PDF) >>

  Измененията в индивидуалните договори и приложимите към тях ОУ влизат в сила за потенциални нови абонати от дата 14.11.2019 г., при спазване на разпоредбата на т. 19.2, а за потребители, с вече сключени /заварени/ индивидуални договори, настоящите промени влизат в сила на дата 01.01.2020 г.
  Актуалните версии на приложимите Общите условия с промените може да прочетете тук.

  От екипа на Cooolbox